Regulamin

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem usługi oferowanej przez PKMP Sp. z o.o. REGON: 363920222 NIP: 8151800381 KRS: 0000606886 zwanej dalej “Armatorem” jest najem jachtu SEDNA 26 zwanym w dalszej części „Jachtem” w określonym poprzez kalendarz dostępny na podstronie stronie “Rejestracja”, terminie.

Czarterujący ma prawo żeglowania wyłącznie po akwenie Jeziora Solińskiego.

Przedmiot umowy o którym mowa w §1 ust. 1 użytkowany będzie przez Czarterującego wyłącznie w celach turystycznych.

§2

Warunki najmu

Wydanie Jachtu następuje na przystani wodnej Sanatorium Uzdrowiskowego DEDAL w Polańczyku, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk zwanego w dalszej części „SU DEDAL”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem iż Czarterujący w terminie do 7 dni od daty  otrzymania umowy na adres email wskazany podczas rezerwacji na stronie internetowej jachty.pkmp.com.pl odeśle prawidłowo podpisaną umowę do siedziby głównej Armatora wraz z zadatkiem.  Zadatek może zostać również wpłacony za pomocą systemu Przelewy24. Usługa ta oferowana jest w momencie potwierdzenia rezerwacji.

W trakcie przekazania Jachtu Czarterującemu strony sporządzą „PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA” – załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwany dalej „Protokołem”. Protokół obrazuje stan faktyczny oraz spis wyposażenia Jachtu na dzień przekazania przedmiotu umowy.

W trakcie zdania jachtu przez Czarterującego Armatorowi bądź osobie przez niego upoważnionej strony zobligowane są do weryfikacji stanu przedmiotu umowy. Podstawą oceny stanu jachtu na dzień kończący okres najmu stanowi Protokół z dnia przekazania.

Ewentualne rozbieżności zostaną wykazane w protokole stosownymi uwagami.

Armator przekazuje Czarterującemu Jacht posiadający ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie Casco jachtu oraz OC Armatora.

Czarterujący zobowiązany jest użytkować jacht zgodnie ze sztuką żeglarską, utrzymać przedmiot najmu o którym mowa w §1 ust. 1 w stanie zgodnym z §2 ust. 3 przez cały okres trwania najmu i zwrócić  w stanie niepogorszonym.

Czarterujący zobowiązany jest w przypadku w którym na okres czarteru postanowił wyposażyć jacht w toaletę chemiczną i uiścił dopłatę z tego tytułu zgodną z treścią cennika Armatora do jej opróżnienia w miejscu do tego przeznaczonym na własny koszt w czasie który nie rzutuje na termin zdania Jachtu.

Czarterujący oraz członkowie załogi przez cały okres najmu mają możliwość w godzinach 6:00-22:00 korzystania wskazanego w budynku SU DEDAL:

prysznica  w cenie zgodnej §5 ust. 6 – płatne w SU DEDAL

toalety – bezpłatnie

Czarterujący oraz członkowie załogi traktowani są przez władze SU DEDAL jak „zakwaterowani goście” w związku z czym stosowane są wobec nich zniżki wg cennika SU DEDAL

Czarterujący oraz członkowie załogi mają dostęp do zabiegów SU DEDAL na zasadach obowiązujących gości zakwaterowanych

Czarterujący oraz członkowie załogi mają dostęp do posiłków SU DEDAL na zasadach obowiązujących gości zakwaterowanych.

§3

Odpowiedzialność

Armator zobowiązuje się przekazać Czarterującemu Jacht przydatny do umówionego użytku, sprawny technicznie, kompletny oraz czysty.

Armator przekazuje Czarterującemu Jacht wyposażony w (stan i ilości wg Protokołu):

Środki ratunkowe wymagane przepisami prawa zgodne ze stanem załogi zgłoszonym w procesie rezerwacji i/lub późniejszymi zmianami zaakceptowanymi przez Armatora;

Środki ochrony ppoż.;

Nabitą butlę gazową;

Ładowarkę automatyczną;

Silnik elektryczny;

Baterie zasilające silnik – akumulatory 120 Ah 2x12V;

Baterie zasilającą wewnętrza instalację elektryczną – akumulator 120Ah Lodówkę

Łódź wyposażona w instalację wody „pitnej” – zbiornik 50l.

Toaleta chemiczna – tylko na specjalne życzenie i dodatkową opłatą.

Pozostałe wg ewidencji ujętej w protokole.

W okresie najmu, Czarterujący ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia tj. min. patent żeglarski.

W razie potrzeby Czarterujący zobligowany jest refować żagle, nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów.  Przy wiatrach powyżej 5oB obowiązuje zakaz żeglowania.

Czarterujący nie może oddać przedmiotu umowy w podnajem.

Czarterującego oraz członków załogi  cumujących na przystani SU DEDAL obligują regulaminy obowiązujące osoby zakwaterowane i korzystające z przystani w SU DEDAL. Szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie ciszy nocnej. W przypadku niezastosowania się Najemcy do regulacji o których mowa w §3 ust. 5 bosman lub Dyrektor Sanatorium DEDAL ma prawo usunięcia osób z przystani.

Zabrania się:

Skoków do wody z pomostu;Skoków do wody z jachtu;

Zachowania zagrażającego własnemu życiu oraz zdrowiu a także życiu i zdrowiu innych osób korzystających z kei oraz walorów Jeziora Solińskiego;

Palenia tytoniu oraz innych substancji „dymiących” na jachcie.

Holowania jachtem innych jednostek;

Przekraczania dopuszczalnej ładowności jachtu;

Kotwiczenia na jeziorze przy zrzuconych żaglach z dala od brzegu;

Wynoszenia materacy z kabiny.

skrzynek, opakowań i bagaży o ostrych krawędziach

Czarterującego oraz członków załogi  cumujących na przystani SU DEDAL zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Bosmana oraz kierownictwa SU DEDAL.

Bez zgody Armatora Czarterujący nie ma prawa poczynić żadnych zmian w wyposażeniu a tym bardziej w konstrukcji przedmiotu umowy.

Zabrania się samowolnego podejmowania działań naprawczych szkód wyrządzonych przez Czarterującego, bez uprzedniego poinformowania Armatora. Samowolna nieumiejętna naprawa bez zgłoszenia będzie traktowana jako zniszczenie.

W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z Armatorem. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie AC lub OC wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają Czarterującego. Nie zwalniają one Czarterującego od obowiązku ich zgłoszenia Armatorowi.

Czarterujący może zabrać psa lub inne zwierzę na jacht za uprzednią zgodą Armatora dokonując dodatkową opłatą wynikającej z cennika. Zgłoszenia należy dokonać w momencie rezerwacji.

Czarterujący odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Jeżeli Czarterujący zdecydował się na obecność zwierzęcia na jachcie jest zobligowany doprowadzić jacht do stanu zgodnego z protokołem przekazania.

Czarterujący zobowiązany jest do zadania Jachtu w terminie określonym w §1 ust. 1

Czarterujący zobowiązany jest planować rejs tak, aby pogoda oraz inne okoliczności nie uniemożliwiły powrotu najętego Jachtu w ustalonym terminie.

Posiadanie polisy o której mowa w §2 ust.6 nie zwalnia Czarterującego od odpowiedzialności cywilnej w przypadku:

umyślnego uszkodzenia jachtu,

uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych,

uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym,

szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osoba wymieniona w umowie najmu, 

w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu nie strzeżonym,

w przypadku porzucenia jachtu,

drobnej szkody (otarcia, ugięcia, urwania, zgubienia, etc.) w sprzęcie lub wyposażeniu.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę.

§4

Warunki finansowe

Czarterujący zobowiązany jest zapłacić Armatorowi koszt najmu w wysokości podanej przez system rezerwacji na podstawie okresu najmu oraz dodatkowych usług, w następujących transzach:

Zadatek w kwocie 30% całkowitej ceny usługi.

Pozostałą część wartości umowy pomniejszoną o wartość zadatku, Czarterujący zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru, nie później jednak niż przed wydaniem Jachtu. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Czarterującego i zatrzymaniem zadatku przez Armatora.

Koszt najmu o którym mowa w ust. 1. może zostać powiększony o opłaty dodatkowe  wynikające z § 5.

Jeżeli umowa z winy Czarterującego nie dojdzie do skutku, to zadatek ulega przepadkowi na rzecz Aramtora.

Czarterujący przy podpisaniu protokołu przekazania uiszcza kaucję w wysokości 500 zł.

Kaucja o której mowa w ust. 4 stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, strat w jego wyposażeniu lub udziału własnego w szkodzie i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.

W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia kaucja ulega zatrzymaniu do czasu rozliczenia kosztów uzupełnienia wyposażenia lub rozliczenia szkody przez Armatora.

Koszt wynajmu o którym mowa w ust. 1. jest należny Armatorowi za cały okres najmu niezależnie od tego czy Czarterujący używał łodzi czy też nie.

§5

Opłaty dodatkowe

Stwierdzenie palenia tytoniu na jachcie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 500 zł.

Oddanie niesklarowanego jachtu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej 100 zł.

Oddanie jachtu z nieopróżnionym WC Chemicznym, jeżeli jacht jest w nie wyposażony, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej 100 zł.

Z tytułu posiadania psa na jachcie zostanie naliczona opłata dodatkowa 200 zł.

Parkowanie samochodu na zamkniętym parkingu na terenie SU DEDAL 10 zł doba. Z uwagi na fakt iż osobom nie będącym klientami Armatora opłata jest naliczana godzinowo (2zł/godz.), by zastosować cenę 10 zł/doba – należy podać numer rejestracyjny samochodu najpóźniej dwa dni robocze przed przyjazdem. Jest to warunek konieczny by Armator mógł zgłosić przyjazd Czarterującego i zabezpieczyć dla niego miejsce parkingowe.  

Jeżeli załoga czarteru do celu dotrze dwoma pojazdami które chce parkować na ternie SU DEDAL należy zgłosić Armatorowi obydwa pojazdy podając ich nr rejestracyjne – opłatę uiścić Armatorowi najpóźniej  podczas przekazania jachtu.

Korzystanie z prysznica w budynku SU DEDAL w godzinach 6:00-22:00 – 5 zł/os

W przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia z uwagi na działanie lub zaniechanie działania Czarterującego, Armator obciąży Czarterującego pełną kwotą powstałej szkody.

W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa § 1 ust 1. niniejszej umowy, bez wcześniejszego ustalenia z Armatorem, Czarterujący za każdą nowo rozpoczętą godzinę czarteru uiści opłatę w wysokości 100 zł.

W przypadku niezgodności lub stwierdzeniu uszkodzenia w wyposażeniu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym Armator obciąży Czarterującego kwotą odpowiadającą wartości powstałej szkody lub utraty według aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszty zakupu.

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia łodzi, w tym także uszkodzenia powłok malarskich, Czarterujący obciążony zostanie udziałem własnym w szkodzie w wysokości wynikającej z zapisów polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku w którym polisa nie pokryje kosztów usunięcia powstałej szkody w pełnym wymiarze kosztów prowadzących do skutecznego ich usunięcia gwarantujących dalsze użytkowanie jachtu ,w sposób niepogarszający jego walorów użytkowych oraz estetycznych.

Czarterujący ma możliwość skorzystania ze śniadań oraz obiadokolacji na warunkach jak dla osób zakwaterowanych w SU DEDAL.

Czarterujący ma możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, które wykonywane są pod nadzorem fizjoterapeuty na odrębnych warunkach – dostępnych w SU DEDAL.

W przypadku zainteresowania realizacją pkt 12 i/lub 13 uzgodnień dokonać należy w recepcji SU DEDAL.

 

§6

Postanowienia ogólne

Osobą upoważnioną przez Armatora do wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną łodzi żaglowej jest:    Agnieszka Krystian     kom. 691-48-45-46

Andrzej Krystian     kom. 663-669-130

lub osoba przez nią bezpośrednio wskazana z imienia i nazwiska oraz nr telefonu.

Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy a w szczególności: zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu lub awaria, której usunięcie jest niemożliwe do terminu odbioru jachtu i jednocześnie braku możliwości zaproponowania innego jachtu.

Czarterujący ma prawo odstąpić od Umowy do momentu przekazania Jachtu, w takim przypadku traci jednak prawo do zwrotu wpłaconego Zadatku. Zadatek posłuży na pokrycie strat Armatora związanych z odstąpieniem Czarterującego od Umowy. Jeśli Czarterujący zgłosi Armatorowi chęć rozwiązanie Umowy w terminie do 30 dni od zarezerwowanej daty czarteru, w przypadku zdarzeń losowych Armator może zwrócić Czarterującemu Zadatek. Decyzja o zwrocie zadatku, podejmowana do 7 dni od momentu rozwiązania Umowy przez Czarterującego. Reklamacje winny być kierowane na adres jachty@pkmp. com.pl, Armator odpowie na reklamacje w ciągu 5 dni roboczych. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie. . 

Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty najmu w wypadku awarii jachtu lub jego wyposażenia powstałej z winy Czarterującego lub niezachowania przez niego lub osoby z załogi będące pod komendą Czarterującego zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

Postanowienia niniejszej umowy zastępują wszelkie dotychczasowe, pisemne jak też ustne, ustalenia i porozumienia dokonane pomiędzy Stronami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez odpowiedni Sąd Rejonowy w Łańcucie.

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlającym cel.

 

Telefon: +48 691 48 45 46
Email: jachty@pkmp.com.pl
ul. Zdrojowa 23
38-610 Polańczyk
Rabat do 10%